Gwaith Cartref
 

Gosodir gwaith cartref ffurfiol o leiaf unwaith yr wythnos, fel arfer ar brynhawn Iau, i'w ddychwelyd erbyn bore Llun, a rhoddir cryn bwyslais ar ei gyflawni. Bydd y plant yn gweithio ar themâu neu brosiectau unigol neu ar weithgareddau datblygu sgiliau a phan ddigwydd hynny gobeithir y bydd y cartref yn cydweithredu i hybu gwaith y plant.

Ambell i dro bydd gweithgarwch arbennig yn gofyn am wybodaeth gan rieni a pherthnasau a chymdogion, neu'n gofyn am waith holi a darganfod ar ran y plant. Sylweddolir mai cyfrifoldeb y cartref yw'r plentyn yn ystod yr oriau hyn ac mai yng ngoleuni'r cyfrifoldeb hwnnw y bydd rhieni yn cytuno neu'n anghytuno i gydweithredu.

Mae trefn darllen gartref yn bodoli ac ymbiliwn ar rieni i sicrhau bod eu plant yn darllen yn ddyddiol. Bydd y plant yn cludo eu llyfrau yn ôl ac ymlaen o’r ysgol yn ddyddiol.

O dro i dro fe all athro/athrawes ofyn i blentyn wneud gwaith ychwanegol er mwyn dileu rhyw wendid neu ganolbwyntio ar agwedd arbennig o'r gwaith. Bryd hynny gobeithir cael cydweithrediad llwyr y cartref ac anogaeth i'r plentyn i wneud y gwaith.