Newyddion

English

 

Glanllyn

plant
Bu blwyddyn 5 yn mwynhau taith breswyl i Glanllyn unwaith eto eleni.

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Digwyddiadau Tymor yr Hydref 2017

Hydref 4 - 6: Blwyddyn 5 yn Glan Llyn
Hydref 18: Twrnament rygbi (rhai disgyblion Bl 5 a 6)
Hydref 23: Cystadleuaeth Pêl-rwyd
Hydref 25: Noson Ffilmiau (3 y.p - 5 y.p) Derbyn - Bl 6
Hydref 27: Ysgol yn cau am Hanner Tymor
Tachwedd 6: HMS I staff yr ysgol. DIM YSGOL I BLANT.
Tachwedd 12: Gwasanaeth Sul y Cofio - Bl 6 yn cymryd rhan
Tachwedd 13: Noson agored i rieni (Meithrin - Bl 6)
Tachwedd 14: Noson agored I rieni (Meithin - Bl 6)
Tachwedd 17: Shop2drop 7 y.h Neuadd Bentref Bethel
Tachwedd 24: Diwrnod Enfys
Tachwedd 30: Ffair Nadolig yr ysgol
Rhagfyr 13: Panto yr Adran Iau "Culhwch ac Olwen" Pontio, Bangor
Rhagfyr 15: Adran y Babanod Sioe Cyw, Llangefni (angen bocs bwyd)
Rhagfyr 19: "Sioe/Cyngerdd" Nadolig (6 y.h) yn Ysgol Brynrefail
Rhagfyr 20: Cinio Nadolig yr ysgol
Rhagfyr 21: Parti Sion Corn
Rhagfyr 22: Ysgol y cau am wyliau Nadolig.

Ffilmio Rhaglen 'Asra'

plant

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Gelli Gyffwrdd 2017

plant

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

Mabolgampau 2017

clwb garddio

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

Eco-sgolion

clwb garddio

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

Wyathon

clwb garddio

 

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Ymweliad Dosbarth Lliwedd i Tesco

clwb garddio

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

clwb garddio Mae blwyddyn 6 yn cael amser gwych yng Nghaerdydd. Wrthi'n ymweld â Sain Ffagan, Y Cynulliad, Techniquest, Amgueddfa Cymru, Stadiwm Principality, nofio yn y Pwll Cenedlaethol a ffilm Beauty and the Beast yn y sinema.

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Wythnos Big Pedal 2017

clwb garddio

 

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Diwrnod y Llyfr 2017

diwrnod y llyfr

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

Clwb Garddio 2016-2017

clwb garddio

 

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Blitz

dr beics

 

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Blwyddyn Newydd Tseiniaidd

dr beics

 

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Ymweliad Fu's

dr beics

 

 

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Celf a Dylunio y Babanod

GLAN LLYN

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

Dr. Beics

dr beics

 

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

FFAIR NADOLIG 2016

GLAN LLYN

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

DIOLCHGARWCH

GLAN LLYN

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

SIOE TED TACLUS A ELI ECO

GLAN LLYN

 

Cliciwch yma i weld y lluniaullinell

GLAN LLYN

GLAN LLYN

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

GULLIVER'S WORLD

plant Cafodd yr Adran Iau drip diwedd blwyddyn gwych yn Gulliver's World. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw ar y reids amrywiol a digon o sgrechian ar y roller coaster! Diolch i'r gwirfoddolwyr i gyd ac i'r plant am eu hymddygiad rhagorol.

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

ENILLWYR 'BRECON CARREG'

plant Llwyddodd Rhys ac Ifan o flwyddyn 3 i ennill gwobr 'Brecon Carreg'. Roedd rhaid iddynt greu label newydd i'r poteli dŵr. Bydd dyluniad Rhys ac Ifan yn cael eu rhoi ar y poteli dŵr o fis Hydref a bydd posib eu prynu yn y siopau. Da iawn hogiau!

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

YMWELIAD TESCO 2016

plant Cafodd dau ddosbarth (Seion ac Elidir) ymweliad hynod o ddiddorol a Tesco Bangor fel rhan o`r cynllun "Farm to Fork Trail". Cafodd y disgyblion i gyd ddysgu am darddiad bwydydd gwahanol, blasu nifer o fwydydd a phobi bara. Am ddiwrnod bendigedig!

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

DIWRNOD CANOLOESOL YNG NGHASTELL CAERNARFON

plant Cafodd Bl 5 a 6 ddiwrnod hynod o ddiddorol yn ymweld a Chastell Caernarfon a chael profi nifer o weithgareddau canoloesol e.e gwylio dramau, gwylio a gwrando ar gyflwyniad am sut i wneud papur o groen anifail, gwneud cleddyf (cardfwrdd!) a chymryd rhan mewn helfa drysor oddi amgylch y castell.

Cliciwch yma i weld y lluniau

WYTHNOS GENEDLAETHOL IECHYD A FFITRWYDD

plant Fel rhan o'r wythnos genedlaethol iechyd a ffitrwydd bu amryw o weithgareddau corfforol yn digwydd yn yr ysgol.

Hoffwn ddiolch i Clwb rygbi Caernarfon, PMA Caermarfon, Vibe Fitness, Cibyn a Nathan Craig am gynnal sesiynau. Cliciwch yma i weld y lluniau

MABOLGAMPAU 2016

plant

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

TENIS

plant Aeth criw o ddisgyblion blwyddyn 3, 4,5 a 6 i gynrychioli'r ysgol yn y gystadleuaeth tenis yng Nghaernarfon. Cawsom ddiwrnod da, gyda pob tîm yn gwneud eu gorau. Roedd llawer o'r gemau yn rhai agos iawn. Llwyddodd tîm bechgyn blwyddyn 4 i gyrraedd y ffeinal, ond yn anlwcus iawn ac yn colli o 2 bwynt!
Cyrhaeddodd timau bechgyn a genethod blwyddyn chwech y ffeinal. Arbennig!!
Diolch yn fawr iawn i Susan a Cled (post) sydd wedi cyfrannu arian i'r ysgol er mwyn galluogi'r ysgol i brynu dillad addysg gorfforol newydd. Roedd y plant werth eu gweld!
Cliciwch yma
i weld y lluniau

llinell

FFAIR HÂF 2016

plant Cafwyd ffair haf arbennig eto eleni. Diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth arferol ac i'r pwyllgor am eu gwaith di-flino.

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

GWEITHDY TECHNOLEG DOSBARTH ELIDIR

plant Daeth criw o`r Brifysgol i`r ysgol at ddosbarthiadau yn yr Adran Iau yr wythnos hon i roi cyfle i`r disgyblion ddefnyddio citiau adeiladu LEGO MINDSTORM. Cafodd y disgyblion i gyd adeiladu robot a defnyddio technoleg rheoli i roi cyfarwyddiadau i`r robot symud. Roedd pawb wedi cael diwrnod llawn hwyl.

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

CYFEIRIANNU

plant Cafodd Blwyddyn 5 a 6 fore cyffrous yn cymryd rhan yn yr wyl gyfeiriannu ym Mharc Padarn, Llanberis.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

AWDUR AR DAITH

plant Cafodd disgyblion Bl 5 a 6 y fraint o gwmni`r awdures Angharad Tomos yn y Llyfrgell yng Nghaernarfon yn ddiweddar. Roedd Angharad yn son am ei llyfrau newydd "Darn bach o bapur" a "Paent". Cododd yr awdures chwilfrydedd mawr yn y plant i ddarllen y llyfrau cyffrous newydd ac yn wir cafodd rhai o`r plant gyfle i brynu`r llyfrau a chael eu harwyddo.

Cliciwch yma i weld y lluniau

CAERDYDD 2016

plant Cafodd disgyblion Bl 6 i gyd dri diwrnod bendigedig yng Nghaerdydd. Cafodd y plant ymweld a`r Pwll Mawr, Techniquest, Sain Ffagan, Stadiwm Principality a`r Cynulliad. Roedd pob un wedi cael amser gwych ac hefyd wedi mwynhau mynd i`r siop Cacennau Cri sydd yn y Bae!

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

DIWRNOD Y LLYFR 2016

plant Fel rhan o`n dathliadau Diwrnod y Llyfr, daeth bron iawn pob disgybl i`r ysgol wedi`u gwisgo`n lliwgar iawn fel cymeriadau diddorol allan o lyfrau Cymraeg a Saesneg. Roedd y plant yn werth eu gweld. Diolch i`r rhieni am fynd i gymaint o drafferth. Bu pob dosbarth yn cynnal gweithgareddau i gyd-fynd a`r diwrnod hwn.

Cliciwch yma i weld y lluniau

RIMBOJAM

plant Cafodd disgyblion Bl 5 a 6 ymweld â'r Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon i weld rhai o sêr S4C yn ffilmio Jambori Sioe Tag. Cafodd un disgybl o flwyddyn 5 ei dewis i fynd ar y llwyfan i chwarae gêm grempogau! Roedd pawb wedi cael prynhawn difyr!

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Plas Menai

plant Cafodd disgyblion Blwyddyn 6 gyfle gwych i dreulio diwrnod ym Mhlas Menai yn dringo'r wal ddringo ac yn cael gwibdaith llawn antur i lawr yr Afon Menai mewn cychod cyflym. Roedd y plant wedi eu syfrdanu gweld morlo yn nofio heibio'r cychod.

Cliciwch yma i weld y lluniau

Yws Gwynedd

plant Yws Gwynedd yn dod i'r ysgol.

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Cinio Nadolig 2015

plant Llawer o ddiolch i Anti Nia a Staff y Gegin i gyd am baratoi cinio Nadolig blasus dros ben.

Cliciwch yma i weld y lluniau

Taith i gartref Hedd Wyn - Yr Ysgwrn

plant Cafodd blwyddyn 5 a 6 ddiwrnod hynod o ddiddorol yn ymweld â chartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd. Roedd y plant wrth eu bodd cael gweld y gadair ddu a chyfarfod Mr Gerald Williams, nai Hedd Wyn.

Cliciwch yma i weld y lluniau

Glanllyn 2015

plant Bu blwyddyn pump yng Ngwersyll yr Urdd Glanllyn ym mis Hydref.

Cliciwch yma i weld y lluniau

Clwb Dal i Fynd

plant Mae ysgol Bethel yn rhan o'r cynllun 'Dal i fynd'. Bydd disgyblion yr ysgol yn mynd ati i redeg y trac yn ddyddiol. Bydd tystysgrifau yn cael eu rhannu pan fydd y disgyblion yn cyrraedd pellter penodol.

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Ysbyty'r Chwarel

plant Trip i Ysbyty'r Chwarel yn Llanberis

Cliciwch yma i weld y lluniau


Gelli Gyffwrdd

plant Trip diwedd blwyddyn i Gelli Gyffwrdd blynyddoedd Derbyn i chwech

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Ffair Haf

plant Cawsom Ffair Haf arbennig eto eleni. Diolch yn fawr iawn i Gyfeillion yr ysgol am eu holl waith caled ac i bawb am eu cefnogaeth. Noson wych!

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Twrnament Criced

plant Tra roedd blwyddyn chwech ar eu gwyliau yng Nhaerdydd, aeth tîm o flwyddyn 4 a 5 i gystadlu yn eu lle. Cafwyd diwrnod arbennig a dod yn agos iawn ymhob gêm gan ennill y cwpan am y 'tîm' gorau ar y dydd. Da iawn chi bawb.

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Trip Blwyddyn 6 i Gaerdydd

blwyddyn 6 Aeth disgyblion Bl6 ar drip i Gaerdydd 17.6.2015 tan 19.6.2015. Cafodd pawb drip gwych a gwnaeth pawb fwynhau yn fawr iawn. Rwy'n siwr fod pawb wedi blino'n lan ar ol cyrraedd adref ar ol tri diwrnod prysur iawn!

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Tenis yng Nghaernarfon

plant Cafodd disgyblion yr Adran Iau y cyfle i fynd ati i gystadlu mewn cystadleuaeth tenis yng Nghaernarfon ar y 9fed o Fehefin. Cawsom ddiwrnod prysur iawn yn cystadlu yn erbyn llawer o ysgolion. Aeth pawb ati i wneud yn dda iawn a gwneud eu gorau. Llwyddodd sawl tim o'r ysgol i ddod yn agos i'r ffeinal, ond y timau wnaeth ennill ac sy'n mynd ymlaen i Wrecsam ar y 24.6.15 yw tim hogiau blwyddyn 6 a tim hogiau blwyddyn 5. Ardderchog! Da iawn i bawb!

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Mabolgampau 2015

plant Cawsom ddiwrnod bendigedig 3.6.15 er mwyn gwneud y Mabolgampau. Cawsom fore llawn hwyl efo llawer o gystadlu gwych! Braf oedd gweld pob tim llawn cyffro ac yn annog aelodau eraill o'u tim ymlaen. Agos iawn oedd sgor y tri tim ar ddiwedd y bore, ond y y tim buddugol eleni oedd Garth! Da iawn i'r tri tim.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

Apel Nepal

Keystrings Mae`r plant wedi bod yn brysur iawn yn codi arian tuag at y bobl sydd wedi dioddef yn Nepal oherwydd y ddaeargryn. Cafodd y plant ddod i`r ysgol yn gwisgo dillau eu hunain a phrynu llu o ddanteithion yn Caffi Bethel. Hyd yn hyn, mae dros £300 wedi ei godi tuag at yr achos. Llawer iawn o ddiolch i bawb am gefnogi ac am fod mor hael.

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Dawnsio Gwerin Noddedig

Bu`r plant wrthi`n mwynhau prynhawn o ddawnsio gwerin noddedig yn ystod yr wythnos olaf o`r tymor hwn. Braf oedd gweld cymysgedd o blant yn dawnsio hefo`u gilydd. Roedd disgyblion blwyddyn 6 wedi cael gymaint o hwyl yn bod yn bartneriaid dawnsio gwerin hefo plant bach y dosbarth Derbyn! Diolch i Miss Hebenstreit am drefnu`r weithgaredd; bydd yr arian sydd wedi cael ei godi yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prynu adnoddau er budd y disgyblion i gyd. Hyd yn hyn mae`r plant wedi casglu dros £800. Gall y cyfanswm gynyddu gan nad yw pawb wedi dod o`u harian noddi i mewn eto. DA IAWN CHI BLANT!! Cliciwch yma i weld y fideo ar ein Wal Fideo

llinell

Keystrings

Keystrings Daeth Keystrings i'r ysgol i roi perfformiad i ddisgyblion CA2. Cawsom wylio perfformiad yn seiliedig ar 'Superheroes'. Gwnaethom fwynhau yn fawr iawn! Difyr oedd cael clywed am y mathau o wahanol offerynnau, a chael clywed caneuon o wahanol ffilmiau.

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Diwrnod y Llyfr

Cawsom ddiwrnod lliwgar iawn yn Ysgol Bethel Mawrth y 5ed, gan ei bod yn ddiwrnod y llyfr. Aeth pob disgybl yr ysgol ati i wisgo fyny fel cymeriad allan o lyfr neu ddod fel cymeriad dychmygol. Aeth pawb ati i wneud ymdrech ardderchog!

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Cyngerdd Gŵyl Dewi Ysgol Bethel 2015

Cafwyd gwasanaeth Gŵyl Ddewi yn yr ysgol prynhawn Dydd Mawrth. Cafwyd gwledd gyda phob dosbarth yn gwneud darn penodol yn seiliedig ar Gymru. Aeth pawb ati i wneud eu gorau glas a cafwyd prynhawn gwerth chweil. Cliciwch yma i weld y fideo ar ein Wal Fideo

Sioe ar Batagonia i'r Adran Iau

Cafodd yr Adran Iau gyfle i gael sioe yn seiliedig ar Batagonia ar 26.2.15. Roedd y sioe yn wych ac roedd holl ddisgyblion yr Adran Iau wedi mwynhau cael clywed hanes y Cymry yn gadael am Batagonia 150 o flynyddoedd yn ol, ac yn addas iawn gan ein bod yn astudio'r thema y tymor yma.

Cliciwch yma i weld y lluniau


llinell

Ffarwelio efo Miss Barton

Roedd yn ddiwrnod trist iawn yn Ysgol Bethel dydd Gwener 27.2.15. Roedd rhaid ffarwelio efo Miss Barton ar ol bron i 9 mlynedd. Bydd colled mawr ar ei hol,a bydd y plant i gyd a'r staff yn yr ysgol yn ei cholli. Rydym yn dymuno pob lwc iddi i'r dyfodol.

 

Cliciwch yma i weld y lluniau


Pel Rwyd

Llwyddodd tîm pel rwyd yr ysgol i ennill yn y rownd gyntaf ym Mhenygroes cyn y Nadolig, felly cawsom y cyfle i fynd drwodd i'r rownd nessf, sef cystadlu yn erbyn ysgolion Gwynedd yn y Ganolfan ym Mhorthmadog (15.1.15). Llwyddodd y tîm i ddod yn ail, felly byddent yn cael mynd i'r rownd derfynol ym Mangor yn yr wythnosau nesaf. Gwaith gwych gan bawb! Da iawn chi!

Cliciwch yma i weld y lluniau

Nadolig 2014

doloig

Cyfnod prysur ymhob ysgol. Dyma rai o luniau'r gweithgareddau eleni.

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

FFAIR NADOLIG YSGOL BETHEL 2014

Cystadleuaeth Gymnasteg 2014

Bu Ffair Nadolig hynod o lwyddiannus eleni. Daeth Sion Corn a`i Ddyn Eira i gyfarch y plant.Llawer o ddiolch i aelodau gweithgar iawn y CRA am eu gwaith caled yn paratoi at y noson.

Cliciwch yma i weld y lluniau

Cystadleuaeth Gymnasteg 2014

Cystadleuaeth Gymnasteg 2014

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Plant Mewn Angen

Plant Mewn Angen

Cliciwch yma i weld y lluniau

Dinas Dinorwig

Fel rhan o`u hastudiaethau hanes am ffordd o fyw y Celtiaid cafodd plant yr Adran Iau daith i weld Dinas Dinorwig - caer Geltaidd sydd o fewn ein milltir sgwar yma ym Methel. Roedd y plant wedi mwynhau cael yr hanesion difyr gan Mr Gareth Jones, hanesydd lleol a ddaeth efo ni ar y daith.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


llinell

Pel Rwyd

Aeth criw o ddisgyblion yr ysgol ati i gystadlu mewn cystadleuaeth pel rwyd ar Hydref yr 8fed ym Mhenygroes.  Cawsom fore prysur o gystadlu yn erbyn gwahanol dimau, a gwnaeth pawb chwarae’n dda iawn.  Llwyddodd yr ysgol I ennill y gystadleuaeth, a byddem felly yn mynd drwodd i’r rownd nesaf mis Ionawr.  Da iawn chi!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


llinell

Glanllyn

Bu blwyddyn 5 yng Ngwersyll yr Urdd Glanllyn am dridiau gwych, llawn hwyl. Bu gweithgareddau ar y llyn, dringo, rhaffau, nofio a llawer mwy.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


llinell

Techniquest

Daeth Techniquest i'r ysgol yr wythnos hon i gynnal gweithgareddau Gwyddoniaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth plant mewn Profion Teg. Roedd y plant wedi mwynhau yn arw.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


llinell

RHYD DDU 2014

plant

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 ddau ddiwrnod yn y Ganolfan Awyr Agored yn Rhyd Ddu. Cafodd pob un amser gwych a cherdded i gopa`r Wyddfa ar hyd Llwybr Cwellyn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


llinell

Ymweliad i TESCO

Cafodd Dosbarth Glyder fynd i Tesco Caernarfon Medi 18fed, er mwyn gweld yn union o ble mae'r bwyd rydym yn eu prynu yn dod.    Cawson brynhawn difyr iawn yn cael mynd o amgylch y siop ac yn cael gweld pob mathau o bethau, er enghraifft cael gafael mewn pysgodyn, cael ymweld a'r becws, stondin gig a cael blasu sawl peth gwahanol.  Gwnaeth pawb fwynhau yn fawr iawn!

Cliciwch yma i weld y lluniau

Mabolgampau 2014
mabolgampau bethel Cafodd y mabolgampau ei gynnal 9.7.14. Roedd pawb wedi cael bore gwych. Garth gurodd eleni efo 308 o bwyntiau. Da iawn chi am wneud eich rhan yn arbennig.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 


llinell

Taith yr Adran Iau i Gullivers World
gullivers world ysgol bethelBu'r Adran Iau ar daith fendigedig i Gullivers World eleni fel eu taith diwedd blwyddyn. Roedd hi`n ddiwrnod gwych. Pawb wedi mwynhau eu hunain yn arw. Trip gwerth chweil.

Cliciwch yma i weld y lluniaullinell

Criced ym Mhwllheli

Cricket PwllheliAeth bechgyn Bl.6  ati i gystadlu yn yr ail rownd yn y gystadleuaeth criced ym Mhwllheli Dydd Mawrth, 24ain o Fehefin.  Aeth y bechgyn drwodd i’r rownd gyn-derfynol, a chwarae yn arbennig yn erbyn Ysgol Cymerau.  Yn anffodus ar ôl gệm agos, collodd Ysgol Bethel.  Da iawn chi hogiau am chwarae’n dda ac am wneud eich gorau. 

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Tennis yn Wrecsam

tennis wrexamAeth tri tîm drwodd i’r rownd terfynol yn y gystadleuaeth tenis yn Wrecsam.  Cafodd y bechgyn ddiwrnod prysur iawn o gystadlu yn erbyn ysgolion gwahanol.  Roedd pob tîm yn chwarae’n dda iawn a pawb yn cydweithio’n dda.  Llwyddodd y tîm gwyrdd i ddod  yn ail.  Llongyfarchiadau i bob tîm am gyrraedd Wrecsam.  Gwych! - Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Ffair Haf

Cyfeiriannu

Cafodd Ffair Haf Ysgol Bethel ei chynnal nos Iau , Mehefin 12fed.  Cafwyd noson gwerth chweil!  Gwnaethpwyd elw o £1000.  Roedd llawer o stondinau gwahanol ac aeth rhai o’r disgyblion ati i gymeryd rhan yn ‘Mae gan Bethel dalent’.  Gwelwyd pob math o dalentau gwahanol!  Diolch i bawb ddaeth i gefnogi’r ysgol, rydym yn ddiolchgar iawn. Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Twrnament Tennis

CyfeiriannuAeth criw o ddisgyblion i gystadlu yn y gystadleuaeth Tenis yng Nghaernarfon ar y 10fed o Fehefin.  Aeth pawb ati i wneud eu gorau, gan gystadlu yn erbyn llawer o ysgolion.  Llwyddodd un tîm o fechgyn Bl6, bechgyn Bl5 a tîm bechgyn Blwyddyn 2 a 3 i fynd drwodd i’r rownd derfynol yn Wrecsam.  Byddent yn cystadlu yn Wrecsam ar y 25ain o Fehefin.  Da iawn pawb aeth ati i gymeryd rhan,  aeth pawb ati i wneud eu gorau glas. Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Criced

Cyfeiriannu Aeth criw o ddisgyblion Bl5 a 6 i gystadlu mewn cystadleuaeth criced yng Nghaernarfon dydd Iau, Mehefin 19eg.  Roedd llawer o ysgolion yn cystadlu, ac roedd yn ddiwrnod prysur iawn.  Llwyddodd bechgyn Bl6 i fynd drwodd i’r rownd derfynol a cael cystadlu yn erbyn bechgyn Bl5.  Roedd yn gem agos ofnadwy, gyda’r ddau dîim yn chwarae’n wych!  Yn y diwedd, llwyddodd bechgyn Bl6 i ennill y gystadleuaeth o 1 rhediad, mor agos!  Bydd bechgyn Bl6 yn mynd ati i gynrychioli’r ysgol yn y rownd nesaf dydd Mawrth, Mehefin 24ain ym Mhwllheli.  Pob lwc i chi! Cliciwch yma i weld y lluniau

Cyfeiriannu

CyfeiriannuAeth disgyblion Blwyddyn 6 i gyfeiriannu ar y 16.5.14. Roedd llawer o ysgolion yn cystadlu ac roedd rhaid i'r disgyblion weithio mewn parau er mwyn chwilio am gliwiau wrth redeg o amgylch Parc Padarn. Llwyddodd pawb i ddod o hyd i'w cliwiau wrth edrych ar y map. Gwnaeth pawb fwynhau yn fawr.

Da iawn chi!

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

Twrnament Rygbi 2014
RygbiLlongyfarchiadau i sgwad rygbi yr ysgol am ddod ym drydydd mewn twrnament rygbi wythnos hon. Diolch i Mr Huw Gwynn am hyfforddi'r plant ar ôl ysgol. Da iawn chi hogia!

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

'Sport Relief'
splantDydd Gwener, 21ain o Fawrth cawsom lawer o hwyl yn gwisgo fyny gan ei bod yn ddiwrnod 'Sport Relief'. Cawsom lawer o hwyl ac aeth pawb ati i redeg yn ystod y bore yn eu gwisg ffansi! Gwnaeth pawb fwynhau yn fawr iawn! Casglwyd £148.17. Diolch i bawb am eu cyfraniad tuag at yr achos da! Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Caerdydd 2014
plantCafodd Blwyddyn 6 daith arbennig i Gaerdydd mis Mawrth. Cawsant ymweld a`r Pwll Mawr, Sain Ffagan, Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru, Stadiwm y Mileniwm, Techniquest a chyfle i fynd i`r sinema i weld "The Lego Movie"!! Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Gala Nofio

plant

Aeth criw o ddisgyblion yr Adran Iau ati i gystadlu mewn cystadleuaeth gala nofio yng Nghaernarfon ar 13.3.14. Aeth pawb ati i wneud eu gorau glas wrth gymeryd rhan yn y rasus gwahanol. Llwyddodd yr ysgol i ddod yn gyntaf! Ardderchog, da iawn chi!!

llinell

Arolwg Stryd Fawr

Arolwg Stryd Fawr

Cafodd Bl6 gyfle i wneud arolwg o'r stryd fawr a oedd wedi ei threfnu gan Cyngor Gwynedd. Cynhaliwyd arolwg mewn 4 safle gwahanol o gwmpas y pentref. Roedd y plant yn tynnu sylw cynrychiolydd y cyngor o'r sbwriel â'r baw ci sydd yn parhau i fod o gwmpas y pentref.

Roedd diffyg buniau gwm cnoi yn un sylw a wnaeth y plant hefyd.

Bydd y plant yn cael cyfle yn fuan i ddod â'r materion hyn i sylw ein cynghorydd lleol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr

Daeth rhan fwyaf o'r plant i'r ysgol wedi gwisgo fyny fel cymeriad allan o un o'u hoff lyfrau. Roedd pob un ohonynt werth eu gweld a diolch i'r rhieni am fynd i gymaint o drafferth. Roedd rhai o'r plant wedi dod â llyfrau i gyfnewid mewn ffair ffeirio hefyd. Bu plant yr Adran Iau yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth wedi ei osod gan Llyfrgell Gwynedd i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Ymweliad y Prif Weinidog â Bethel

plantCafodd plant Elidir brofiad bythgofiadwy Dydd Iau 6ed o Chwefror yn cyfarfod Y Gwir Anrh Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru. Cafodd ddeg o'r dosbarth gyfle i'w holi yn dreiddgar efo cwestiynau gwell na rhai sy'n cael eu gofyn ar Question Time! Roedd y Prif Weinidog wrth ei fodd yn gwrando ar y plant yn canu Dod ar fy mhen ac fe ganodd y plant anthem De Affrica iddo yn iaith y Xhosa a'r Zulu ar ôl i'r Prif Weinidog ddweud mai Nelson Mandela oedd ei arwr. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Ymwelydd pwysig ar ddiwrnod olaf y tymor!

sion-corn

Daeth ymwelydd pwysig iawn i weld y plant fel syrpreis yn ystod amser chwarae Dydd Gwener - Sion Corn! Cyrhaeddodd Sion Corn ar ei feic modur lliwgar ar fuarth yr ysgol. Roedd y plant i gyd wedi eu syfrdanu!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


llinell

GWEITHGAREDDAU`R NADOLIG 2013
plant meithrinMae`r Nadolig yn Ysgol Bethel wastad yn gyfnod prysur iawn a llawn bwrlwm! Cafwyd Sioe Nadolig wych gan y Meithrin ar Rhagfyr 10fed. Diolch i Mrs Gwenan Jones am ei gwaith caled efo`r plant. Bu`r ysgol wrthi`n recordio carolau ar gyfer y sgrin fawr ar y maes yng Nghaernarfon. Cafodd yr Adran Iau fynd i`r pantomeim yn Llandudno ac fe gafodd plant y Cyfnod Sylfaen fynd i weld pantomeim yn y Galeri. Mae nifer o ddigwyddiadau cyffrous eraill i ddod eto cyn diwedd y tymor : - cinio nadolig blasus gan Anti Nia, Sioe Gerdd "Llyfr y Jwngl"(Rhagfyr 17eg), canu carolau yn siop Morrisons Caernarfon (Rhagfyr 18fed), parti Sion Corn. Bydd y plant (a`r staff!) yn haeddu seibiant ar ol yr holl gyffro! Nadolig Llawen iawn a blwyddyn newydd dda i chi i gyd.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


llinell

DIWRNOD MEDDIANU`R AMGUEDDFA 2013
plantCafodd Bl 6 gyfle gwych i dreulio`r diwrnod yn gweithio yn yr amgueddfa ym Mangor. Roedd hyn yn ran o gynllun trwy Gymru a oedd yn rhoi`r cyfle i blant ysgol gael profioad o fywyd pob dydd mewn amgueddfa. Cafodd y plant weithio yn y siop, paratoi arddangosfeydd a rhoi cyflwyniadau ar arteffactau hanesyddol i`r cyhoedd. Roedd pawb wedi cael diwrnod gwych. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

LLYSGENHADON ADDYSG GORFFOROL
Cafodd Llysgenhadon yr ysgol ddiwrnod llawn hwyl yn y Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon efo llysgenhadon ysgolion eraill. Cafodd y plant wybodaeth am beth fydd eu rol yn ystod y flwyddyn.

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

PLANT MEWN ANGEN 2013
plantmewnangenDaeth y plant i`r ysgol mewn pyjamas a "onesies" ar ddiwrnod Plant Mewn Angen eleni a chael prynu sawl cacen flasus iawn yn y caffi. Diolch i Blwyddyn 6 am drefnu`r gemau ac am fod yn gyfrifol o`r caffi. Casglwyd £275.70 at yr achos. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

llinell

Cystadleuaeth Gymnasteg
plantCafwyd diwrnod difyr yn y gystadleuaeth gymnasteg yng Nghaernarfon. Cafwyd diwrnod prysur a gwnaeth pawb fwynhau yn fawr. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

 

Sul Y Cofio

y torch

 

 

Cafwyd gwasanaeth Sul y Cofio ar Dachwedd 10. Diolch i blwyddyn 6 am wneud eu rhan mor dda. Roedd canmoliaeth mawr iddynt. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

llinell

YMWELIAD ADRAN Y BABANOD A GLYNLLIFON
plantCafodd yr adran ddiwrnod addysgol bendigedig yng nghoedwig Glyn Llifon yn ddiweddar. Bu`r plant wrthi`n brysur yn gwneud gwaith Celf, Iaith a Mathemateg tra ar yr ymweliad. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

Glan Llyn 2013
plantBu blwyddyn 5 ar ymweliad a Glan Llyn ddechrau mis Hydref. Cafodd pawb amser gwych a chael cyfle i gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau anturus.
Cliciwch yma i weld y lluniau

 


llinell
Ymweliad gan yr archifdy

plantDaeth Mrs Gwenda Williams i`r ysgol i roi sgwrs i ddosbarth Elidir ar yr ysgol yn ystod Oes Fictoria. Cafodd y plant weld hen luniau o`r ysgol yn y pentref ac hefyd cawsant weld hen arteffactau o`r cyfnod. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 


llinell
Rhyd Ddu 2013

plantCafodd Blwyddyn 6 daith bythgofiadwy i Rhyd Ddu ddechrau mis Medi.Bu`r plant yn aros yn y Ganolfan Awyr Agored yn Rhyd Ddu a cawsant gyfle i wneud nifer o weithgareddau. Uchafbwynt y daith oedd cerdded i gopa`r Wyddfa ar hyd Llwybr Cwellyn. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn eithriadol. Cliciwch yma i weld y lluniau
llinell
Ysgol Fictorianiadd
plantFel rhan o`u hastudaieth hanes y tymor hwn bu dosbarth Elidir ar ymweliad a`r ysgol Fictorianaidd yn Llanystymdwy. Cafodd y plant ddiwrnod hynod o ddiddorol a phrofi bod yn ddisgyblion mewn dosbarth yn ystod Oes Fictoria. Cliciwch yma i weld y lluniau
llinell
Beicio Blwyddyn 5
plantCafodd Blwyddyn 5 ddiwrnod o weithgareddau beicio yn Llanberis yn ystod yr hanner tymor hwn. Cafodd y plant gyfle i wylio rhan o`r ras "Tour of Britain" hefyd yn ystod y diwrnod. Cliciwch yma i weld y lluniau
llinell
Ymweliad a`r Chwarel
chwarelFel rhan o`u gwaith hanes aeth blynyddoedd 3 a 4 i Llanberis i ymweld a`r Amgueddfa Llechi a Tai Fron Haul.Roedd pawb wedi mwynhau ac roedd yr ymweliad wedi cyfoethogi ei gwaith yn y dosbarth. Cliciwch yma i weld y lluniau

Trip Haf i Lanberis
plantAeth y Babanod ar eu trip Haf i Lanberis. Aethant i’r Den, ac yna ar y tren bach o amgylch y llyn. Cafodd bawb amser da, ac roedd yn ddiwrnod bendigedig! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 


llinell

Trip Adran Iau i Gelli Gyffwrdd
plantAeth yr Adran Iau ar drip i Gelli Gyffwrdd ar eu trip diwedd blwyddyn. Cawsom ddiwrnod bendigedig. Gwnaeth pawb fwynhau eu hunain yn fawr iawn. Gwnaethom gerdded yno, ond gwnaethom ddal y bws yn ôl i’r ysgol ar ddiwedd y dydd, gan fod pawb wedi blino yn lan! Cliciwch yma i weld y lluniau.

llinell

Cystadleuaeth Criced
genethodAeth criw o ddisgyblion Bl.5a6 i gymeryd rhan mewn cystadleuaeth Criced yng Nghaernarfon yn ystod mis Mehefin. Cawsom dri tîm o’r ysgol yn cystadlu. Gweithiodd pob tîm yn galed, a gwnaeth pawb fwynhau yn fawr.

Aeth un tîm o’r bechgyn drwodd i’r rownd nesaf ym Mhwllheli. Ail gafodd yr hogiau y tro yma, ond roedd yn agos iawn rhwng y ddau dîm yn y gêm derfynnol. Da iawn chi! Cliciwch yma i weld y lluniau a fideo.

Mabolgampau
ennillwyrCafwyd Diwrnod Mabolgampau llwyddiannus iawn gyda phawb yn llawn brwdfrydedd yn gwneud eu gorau i’w tim. Garth oedd y tim buddugol ar y diwrnod. Llongyfarchiadau mawr Garth. Bu cystadlaethau neidio a thaflu cyn y dydd yna diddannwyd pawb gyda rasus rhedeg, cyfnewid, rhwystr, taten ar lwy ac eleni am y tro cyntaf y ras sach. Cliciwch yma i weld y lluniau.

llinell

Cystadleuaeth tenis yng Nghaernarfon

tenisAeth criw o ddisgyblion i gystadlu yn y gystadleuaeth tenis yng Nghaernarfon. Aeth pawb ati i wneud eu gorau glas, ac roedd y gemau yn agos iawn drwy gydol y dydd. Llwyddodd dau dîm o’r ysgol i gael cyntaf, ac byddent yn mynd ymlaen i’r rownd derfynnol yn Wrecsam yn ystod y mis. Pob lwc iddynt! Cliciwch yma i weld y lluniau

Gwasanaeth Tân
plentyn mewn gwisg dyn tanDaeth ymwelydd o'r Gwasanaeth Tân i siarad am bwysigrwydd larymau mwg. Cafodd y plant gyfle i edrych ar y wisg a'i gwisgo. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 


Oes y Tywysogion
plantAeth yr Adran Iau am drip i Gestyll Caernarfon a Dolbadarn fel rhan o’u gwaith thema ar Oes y Tywysogion. Cafwyd diwrnod difyr, er gwaetha’r glaw, gyda phawb yn datblygu ar eu gwybodaeth o’r cyfnod. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

Coedwig Bethesda
3 bachgenAeth Bl3&4 ar drip i Goedwig Bethesda fel rhan o’u gwaith gwyddoniaeth mewn perthynas a’r Comisiwn Coedwigaeth. Bu pawb yn brysur yn chwarae gemau oedd yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd coed fel cynefin, cymryd rhan mewn helfa drysor ac yna’n cael y cyfle i greu cynefin eu hunain gan ddefnyddio deunyddiau ar lawr y goedwig. Cliciwch yma i weld y lluniau

Coed Doctor, Llanberis
2 fachgenAeth Bl5&6 ar drip i Coed Doctor, Llanberis fel rhan o’u gwaith gwyddoniaeth mewn perthynas a’r Comisiwn Coedwigaeth. Bu pawb yn brysur yn chwarae gemau oedd yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd coed fel cynefin, cymryd rhan mewn helfa drysor ac yna’n cael y cyfle i greu cynefin eu hunain gan ddefnyddio deunyddiau ar lawr y goedwig. Fel rhan o waith celf cafodd y disgyblion gyfle i greu celf amgylcheddol. Cliciwch yma i weld y lluniau

Miri Mai
2 blentyn
Cynhaliwyd noson Miri Mai gan Ffrindiau Ysgol Bethel i godi arian tuag at i-pads yn yr ysgol. Cafwyd llawer o hwyl gan y plant a’r oedolion yn troi eu llaw at geisio curo ar y stondinau amrywiol. Casglwyd elw o bron i £800. Diolch i bawb am eu cefnogaeth. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

RHYD DDU 2013
plant yn yr eiraCafodd Blwyddyn 6 dri diwrnod arbennig iawn yn aros yn y Ganolfan Awyr Agored yn Rhyd Ddu. Cafodd y plant gerdded i Ddinas Emrys o Feddgelert a chael eu diddanu gan yr hen chwedl ar y copa. At yr ail ddiwrnod, bu`r plant yn cerdded yr holl ffordd o Rhyd Ddu i Feddgelert trwy`r goedwig a dychwelyd i Rhyd Ddu ar y tren bach. Ar y diwrnod olaf, cafodd y plant gerdded ar hyd llwybr Yr Wyddfa o Rhyd Ddu a chyfle i sgelfrio ar yr eira. Bydd pob un yn cofio`r tridiau am byth rwy`n siwr. Fe gerddodd y plant gyfanswm o 21km dros y tri diwrnod! Tipyn o gamp. Roedd hi`n bleser bod yng nghwmni pob un ohonyn nhw. Cliciwch yma i weld lluniau a fideos.

 

Asiantaeth Safonau Bwyd
dynCafodd yr Ysgol gyfan gyflwyniad bywiog am bwysigrwydd hylendid gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Roedd y ddrama a'r gweithdy yn canolbwyntio ar hylendid yn y gegin ac atal gwenwyn bwyd.Dysgodd y plant hanfodion diogelwch bwyd am croeshalogi,oeri,glanhau a choginio. Roedd y disgyblion wedi mwynhau fod yn dditectifs Gwyddonol a oedd yn helpu Dirgelwch Castell y Ddraig sef Germau!
Roedd hyn yn ran pwysig o gynllun AbaCh yr ysgol.Roedd pawb wedi mwynhau! Cliciwch yma i weld y lluniau

Gwyl Athletau Arfon
plantLlongyfarchiadau i sgwad athletau`r ysgol am ddod yn 3ydd yn ddiweddar yn yr wyl athletau a gynhaliwyd yn y Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 Masnach Deg
poblI godi ymwybyddiaeth mewn Masnach Deg cynhaliwyd bore coffi ac fe fu nifer o`r plant yn cymryd rhan mewn cyflwyniadau yn ystod y bore. Bu`r ysgol i gyd yn gwneud nifer o weithgareddau masnach deg yn ystod y "pythefnos masnach deg". Cliciwch yma i weld y lluniauComic Relief
comic reliefCafodd bawb hwyl ar ddiwrnod Comic Relief yn gwisgo dillad coch a thrwynau coch. Cafodd y plant gyfle i ddiddanu eu gilydd trwy ddweud nifer o jocs yn y prynhawn! Diolch i Anti Nia am baratoi cinio "COCH" i`r plant hefyd!! Bu`r Cyngor Ysgol yn brysur yn gwerthu`r trwynau coch! Cliciwch yma i weld y lluniau

Gala Nofio gala nofio

Llongyfarchiadau i sgwad gala nofio`r ysgol am guro`r darian unwaith eto eleni. Roedd y plant yn dangos sgiliau nofio penigamp!Gwyl Ddewi

gwyl ddewiCroesawyd Clwb Bro Bethel ac aeloda o`r Llywodraethwyr i`r ysgol i ddathlu Gwyl Ddewi ar Fawrth 1af. Roedd yr ysgol wedi paratoi cyngerdd i`r gynulleidfa a chacen a phaned o de! Roedd pawb wedi cael prynhawn i`w gofio.Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Coedwigoedd Glaw
coedwigoeddCafodd yr adran iau gyflwyniad bywiog am bwysigrwydd gofalu am goedwigoedd glaw. Roedd pawb wedi dysgu am bwysigrwydd gwarchod ein planed. Roedd hyn yn ran pwysig o gynllun Ysgol Werdd yr ysgol. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Techniquest
techniquestCafodd blant yr adran iau gyfle i arbrofi yn ymarferol mewn gweithdy mathemateg a gwyddoniaeth yn ddiweddar a oedd wedi cael ei drefnu gan y cwmni Techniquest. Roedd y plant wrth eu bodd! Cliciwch yma i weld mwy o luniau
Dawns i Bawb
dawnsioMae Colin yn ymweld yn wythnosol ar ddydd Mawrth i roi sesiynnau dawns i`r Adran Iau. Cynigir cyfleoedd i`r plant gymryd rhan mewn dawnsfeydd aml-ddiwylliannol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Operation Christmas Child

bocsysPenderfynodd y Cyngor Ysgol eu bod eisiau gwneud blychau anrheg ar gyfer Operation Christmas Child eleni, felly gwahoddwyd Mrs Mair Parr, cydlynydd Operation Christmas Child Ynys Môn i roi cyflwyniad i’r disgyblion. Cyfrannodd Ysgol Bethel 71 o flychau anrhegion. Roedd y blychau hyn ymysg y rhai a yrrwyd i Bosnia,Kenya,Liveria a Belarus.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Zoolab
neidr Cafodd yr Adran Iau gyfle i weld trychfilod trofannol pan ddaeth Zoolab i gynnal gweithdy yn yr ysgol. Ymysg y trychfilod roess ‘tarantulas’ a ‘cockroaches’!

 

 

Caergylchu
plantFel rhan o waith thema ailgylchu a llygredd y tymor hwn, cafodd yr Adran Iau sgwrs gan Gwenllian Roberts, Swyddog Ailgylchu’r Cyngor. Yn dilyn ymlaen o hyn aethant ar daith i Gaergylchu yng Nghaernarfon. Roedd yn brofiad gwerthfawr iawn ble cawsant gyfle i weld y broses ailgylchu.
Cliciwch yma am fwy o luniau

Plant Mewn Angen
plant mewn angenDaeth y plant i’r ysgol mewn pyjamas er mwyn codi arian ar gyfer ymgyrch Plant Mewn Angen. Agorwyd Bistro Bethel gan ddisgyblion Blwyddyn 6. Llwyddwyd i gasglu £230.47 ar y diwrnod.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Dawns
danceCafodd Blwyddyn 3 a 4 gyfle i gyflwyno dawns yn seiliedig ar stori’r Hugan Fach Goch, dan arweiniad y cwmni Fidget Feet.
Cafodd Blwyddyn 5 a 6 weithdy dawns dan arweiniad y cwmni dawns proffesiynol Dawns i Bawb.
Cliciwch yma am fwy o luniau


posterTrefniadau Nadolig 2012 - Cliciwch yma

 

 

 

 

 

poster

 

 


Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth.

 

 

 

 

Ymweliad y Gwasanaeth Tân - 17/09/2012

dyn tanDaeth dau aelod o’r Gwasanaeth Tân yma i sôn am ddiogelwch tan yn y cartref. Cafodd y plant gyfle i wisgo fyny fel dynion tân, a chael llawer o wybodaeth defnyddiol am sut i fod yn ddiogel yn y cartref.

Roedd y frigad dân wedi cynnal cystadleuaeth yn Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon, a daeth un o blant o ddosbarth Lliwedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth. Cafodd wobr ardderchog, sef pabell ac adnoddau campio i chwech o bobl. Llongyfarchiadau mawr iddo.

Ymweliad Celtaidd - 11/09/2012
plant fel celtiaidCafodd yr Adran Iau gyfle i fynd ar daith Geltaidd o amgylch Ynys Môn. Yr ymweliad cyntaf oedd i Din Lligwy i weld yr olion Celtiaid. Diolch yn fawr i Mr Dafydd Evans am ddod i siarad efo’r plant yno. Cafodd y plant gyfle i fynd i Oriel Môn i ymweld ag arddangosfa o’r Oes Haearn a chael gweithdy ar wahanol arteffactau o’r cyfnod. Yr ymweliad olaf oedd i Melin Llynnon yn Llanddeusant I weld y tai Celtiaid. Cafodd y plant gyfle i wisgo fel Celtiaid, gwneud tân, gweld y tŷ Celtaidd ac ymweld â’r felin i weld sut oedd blawd yn cael ei wneud. Roedd yn brofiad gwych i’r plant weld gymaint o bethau yn ymwneud â’r Celtiaid. Cliciwch yma i weld y lluniau

Dyma aelodau Grwp Gwyrdd Ysgol Bethel
plantMae’r Grwp Gwyrdd wedi bod yn brysur yn barod yn bod yn dditectifs ynni o amglych yr ysgol. Mae’r plant yn gweithio’n brysur er mwyn darganfod sut y gall yr ysgol lleihau’r defnydd o ynni. Daeth Ffion Mai Jones o Gyngor Gwynedd yma er mwyn trafod pwysigrwydd lleihau’r defnydd o ynni efo’r plant.

Diwrnod Olympaidd 8/9/2012
plantDaeth aelodau o gynllun EFE yma i drefnu diwrnod llawn hwyl a gweithgareddau o dan y thema Gemau Olympaidd. Cafodd y plant gyfle i ddatrys problemau, cymeryd rhan mewn chwaraeon, gwrando ar straeon ac amryw o weithgareddau eraill. Brazil oedd y tîm buddugol ar y diwrnod.


Da iawn chi blant am eich ymdrech ar y diwrnod a diolch i’r aelodau am drefnu diwrnod gwych.
Cliciwch yma i weld y lluniau

Ein Lori Ni!
lori_niDaeth ‘Lori Ni’ yma er mwyn i’r plant gael cyfle i ddewis llyfrau Llyfrgell newydd ar gyfer y dosbarth. Dyma ddosbarth Lliwedd yn mynd ar ei hymweliad cyntaf i’r lori - cliciwch yma i weld y lluniau

 

 


Diolch gan Dosbarth Gwyrfai
Mae Dosbarth Gwyrfai yn diolch yn fawr iawn i bawb am wisgo dillad eu hunain, am ddod i'r caffi cacennau heddiw ac am gystadlu yn y gystadleuaeth Logo. Gwnaethpwyd elw o £325. Digon o arian i dalu am holl gostau y Pwll Dwr :)

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

Ffarwelio a Miss Greta
Mae Dosbarth Gwyrfai yn ffarwelio a Miss Greta. Diolch yn fawr Miss Greta am eich gwaith a phob lwc i chi yn y coleg ym Mis Medi.

 

 

 

TENIS - WRECSAM
bechgyn bl 3Llongyfarchiadau i`r sgwad tenis am wneud yn wych yn y gystadleuaeth Gogledd Cymru yn Wrecsam yn ddiweddar. Llwyddodd tim genethod blwyddyn 3 i ddod yn ail ac fe gafodd bechgyn blwyddyn 4 a 5 drydydd. Da iawn bob un ohonoch am gynrychioli`r ysgol mor dda!

MABOLGAMPAU YR YSGOL
tarianCynhaliwyd y mabolgampau ar Ddydd Mawrth Mehefin 26ain. Cadnant lwyddodd i ennill y darian eleni! Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Braf iawn oedd gweld Cai Moss ac Erin Roberts o flwyddyn 2 yn ennill y tlysau pencampwyr mabolgampau y Babanod a llongyfarchiadau i Nathan Hughes a Ffion Jones am ddod yn bencampwyr yr Adran Iau.

MENTERGARWCH
salad ffrwythauAr ddiwrnod y mabolgampau roedd pob dosbarth wedi paratoi cynnyrch i`w gwerthu fel rhan o weithgareddau mentergarwch yr ysgol. Roedd dosbarth Lliwedd yn gwerthu diod oren ac roedd dosbarth Seion yn brysur yn gwerthu "tip tops". Bu dosbarth Glyder yn hynod o ddiwyd yn cynllunio a gwneud bathodynnau a breichledau tra roedd dosbarth Gwyrfai yn gwerthu smwddis!! Salad ffrwythau oedd gan dosbarth Elidir i`w gynnig i`r cwsmeriaid. Roedd pawb wedi cynllunio`n fanwl faint oedd y cynnyrch yn eu costio i`w gwneud ac wedi meddwl yn galed am brisiau y cynnyrch er mwyn sicrhau elw! Byddai Alan Sugar yn falch iawn o feddwl entrepreneuraidd plant Ysgol Bethel.

STONDINAU SIARAD
gecoMae nifer fawr o blant yn yr adran iau yn cael pleser mawr o gyflwyno stondinau siarad yn dymhorol. Mae`r plant yn dewis pwnc sydd o ddiddordeb iddynt yn rhoi cyflwyniad a sgwrs i weddill y dosbarth yn y Gymraeg neu yn Saesneg. Mae`n ffordd arbennig o ddatblygu sgiliau llafaredd yn y ddwy iaith ac yn rhoi hwb i hyder nifer o`r disgyblion.

LLWYDDIANT YN EISTEDDFOD YR URDD 2012

tlwsLlongyfarchiadau mawr iawn i enillydd yr unawd offeryn pres yn yr Eisteddfod yng Nglyn Llifon. Mae hi bob tro yn bleser gwrando arno yn canu`r piano ac yn chwarae`r corn. Mae ganddo dalent arbennig.
Llongyfarchiadau i Angylion Bach Kelly ar eu llwyddiant yn yr Esiteddfod hefyd. Mae nifer o blant yr ysgol yn y grwp dawnsio. Da iawn chi genod!! Cliciwch yma i weld y lluniau

CLYBIAU AR OL YSGOL
clwb garddioMae`r plant wedi cael mwynhad mawr o gymryd rhan yn y clybiau ar ol ysgol. Bu`r plant yn brysur iawn yn y clybiau coginio, garddio, celf a`r clwb chwaraeon. Diolch i staff yr ysgol yn gymryd gofal o`r clybiau.
Cliciwch yma i weld y lluniau
SWYDDOGION DIOGELWCH Y FFYRDD
plantMae ein swyddogion diogewlch y ffyrdd - Gwenllian Griffiths a Gethin Jones wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar y gosod cystadleuaeth i`r plant yn yr ysgol. Roedd rhaid i`r plant fynd ar daith oddi amgylch y pentref yn sylwi faint o arwyddion ffyrdd gwahanol oedd i`w gweld. Roedd gwobrau arbennig i`w cael. Ben Evans gafodd y wobr gyntaf yn yr adran iau ac Elen Llestyn gafodd yr ail wobr. Bryn Hughes gafodd y wobr gynaf yn adran y babanod a Millie May gaofdd yr ail wobr. Da iawn chi blant am fynd i gymaint o drafferth a da iawn Gwenllian a Gethin am drefnu`r gystadleuaeth. Cliciwch yma i weld y lluniau
TAITH BLWYDDYN 5 A 6 I GAERDYDD
stadiwmCafodd dosbarth Elidir dridiau arbennig iawn yng Nghaerdydd. Bu`r dosbarth yn ymweld a`r Pwll Mawr, Sain Ffagan, Y pwll nofio Olympaidd, Techniquest, Stadiwm y mileniwm a thaith i`r sinema!! Fe gafodd pob un amser gwerth chweil a phob un yn glod mawr i`r ysgol ac i`w rhieni. Roedd yn bleser bod yn eu cwmni. Diolch i Mrs Guillemin, Mr Parry, Anti Joyce a Miss Evans am fynd efo`r plant i`r brif ddinas ac i Anti Sasha am drefnu`r daith. Cliciwch yma i weld y lluniau

Twrnament Tenis yng Nghaernarfon
Bu plant yr Adran Iau yn cynrychioli`r ysgol mewn twrnament tenis ar 12fed o Fehefin yn y Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon. Roedd 32 o blant yr ysgol yn cymryd rhan. Rhoddod pob un ohonynt eu gorau glas. Llwyddodd pedwar tim i ddod yn gyntaf yn y twrnament a fe fydd 16 o`r plant yn mynd i Wrecsam ddiwedd mis Mehefin i gymryd rhan yn y rownd nesaf o`r twrnament. Pob lwc iddyn nhw!!

hogiau bl 4
y sgwad tenis
Bechgyn Blwyddyn 4
Y Sgwad Tenis

genethod bl 5 a 6

genethod bl 3
Genethod Blwyddyn 5 a 6
Genethod Blwyddyn 3

bechgyn bl 3

Bechgyn Blwyddyn 3

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


TAITH Y BABANOD I PILI PALAS A DINAS DINLLE
dinas dinlleCafodd adran y babanod daith wych i Pili Palas yn ddiweddar ac fe gafodd pob un plentyn eu rhyfeddu gan y creaduriaid arbennig sydd yno! Yn y prynhawn fe gafodd y ddau ddosbarth fynd i`r traeth yn Ninas Dinlle a threulio amser yn creu celf yn yr awyr agored. Diwrnod ffantastig!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

DIWRNOD FFRENGIG
Bu`r ysgol yn dathlu diwrnod Ffrengig ar 11eg o Fai. Daeth y plant i`r ysgol wedi gwisgo mewn gwisgoedd Ffrengig. Roeddent werth eu gweld. Cafodd pob dosbarth ddiwrnod difyr iawn yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau yn ymwneud a Ffrainc - coginio a blasu croissants, dysgu cyfri yn Ffrangeg, dysgu enwau rhannau`r corff yn Ffrangeg a chanu amrywiaeth o ganeuon hwyliog. Bu Anti Carys, Anti Val ac Anti Cynthia yn brysur iawn yn y gegin yn paratoi cinio Ffrengig i`r plant hefyd. Blasus dros ben. Diolch i Mrs Cecile Roberts, mam Dylan ac Owain am ddod i`r ysgol hefyd i siarad Ffrangeg a rhoi dipyn o hanes Ffrainc i bob dosbarth. Efallai mai un o uchafbwyntiau y dydd i nfer o`r plant oedd cael blasu malwod! Roedd nifer o`r plant yn ddewr iawn ac yn awyddus iawn i flasu rhywbeth "gwahanol"!!
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

LLONGYFARCHIADAU

Llongyfarchiadau mawr i Cai Llwyd Jones, dosbarth Gwyrfai ar ei lwyddiant ysgubol yn ddiweddar mewn cystadleuaeth tenis yn Wrecsam. Dalier ati Cai - `da ni gyd yn falch iawn ohonat yn Ysgol Bethel.

ELIN FFLUR
Yn dilyn cais gan y Cyngor Ysgol, fe ddaeth Elin Fflur draw ar Fai 3ydd i ddiddanu y plant. Cawsom i gyd brynhawn bendigedig yn ei chwmni. Roedd y plant a`r staff wedi cael modd i fyw yn gwrando arni`n canu. Diolch Elin!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

MYNYDD GWEFRU
Fe gafodd yr Adran Iau daith difyr iawn i Lanberis yn ddiweddar. Cafodd y plant i gyd daith o dan ddaear i weld rhyfeddodau Mynydd Gwefru. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn.

 

GENOD GWAU
Mae ein dyled yn fawr i Anit Fal, Anti Mary ac Anti Betty sy`n dod i`r ysgol bob prynhawn Gwener i roi cyfle i blant hynaf yr ysgol ddysgu gwau. Mae`r genethod a`r bechgyn wedi dysgu sgiliau newydd sbon ac wedi cynhyrchu gwaith gwau hyfryd yng ngwmni ein gwirfoddolwyr. Diolch yn fawr iawn

CLWB CHWARAEON
Diolch hefyd i MR Richard Llwyd Jones sydd wedi cychwyn dod i`r ysgol ar brynhawn Gwener i roi sesiynau chwaraeon i ddosbarth Elidir. Diolch yn fawr Richard, mae`r plant i gyd yn mwynhau.

PROSIECT AMGUEDDFA LECHI
Mae dosbarth Elidir wedi bod yn ran o brosiect Amgueddfa Lechi Cymru. Fel rhan o ddathliadau yr amgueddfa yn 40 oed eleni, bu`r plant wrthi`n ddiwyd yn paratoi cyflwyniadau Pwer Bwynt ac hefyd yn ffilmio cyfweliadau efo rhai o staff yr amgueddfa. Bydd ffrwyth llafur y plant yn cael eu dangos i gynulledifa byd-eang cyn diwedd y mis, pan fydd yn ran o wefan newydd yr amgueddfa. Cofiwch fynd draw i`r wefan i weld gwaith caled y plant.

 


Yn yr adran yma:-

Dyddiadur
Tymhorau
Cysylltu
Map
Albwm